Τελευταία ενημέρωση: 28 Οκτωβρίου 2019

H Quality Unit, s. r. o. παρέχει την Υπηρεσία της (που αναφέρεται εδώ ως “LiveAgent”) σε εσάς μέσω του ιστότοπου που βρίσκεται στη διεύθυνση *.ladesk.com (URL του λογαριασμού σας).

Η Quality Unit, s. r. o. χρησιμοποιεί ορισμένους υπεργολάβους επεξεργασίας για να την βοηθήσουν στην παροχή της Υπηρεσίας LiveAgent.

Τι είναι ένας υπεργολάβος επεξεργασίας:

Ένας υπεργολάβος επεξεργασίας είναι ένας τρίτος πάροχος επεξεργασίας που δεσμεύεται από το LiveAgent, ο οποίος έχει ή ενδέχεται να έχει πρόσβαση ή να επεξεργάζεται Δεδομένα Υπηρεσίας (που μπορεί να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα). Το LiveAgent χρησιμοποιεί διάφορους τύπους υπεργολάβων επεξεργασίας για την εκτέλεση διαφορετικών λειτουργιών όπως εξηγείται στους παρακάτω πίνακες.

Επισταµένη έρευνα:

Το LiveAgent δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει μια εμπορικά λογική διαδικασία επιλογής με την οποία αξιολογεί τις πρακτικές ασφάλειας, απορρήτου και εμπιστευτικότητας των προτεινόμενων υπεργολάβων επεξεργασίας που θα έχουν ή ενδέχεται να έχουν πρόσβαση ή να επεξεργάζονται Δεδομένα Υπηρεσίας.

Συμβατικές εγγυήσεις:

Το LiveAgent απαιτεί από τους υπεργολάβους επεξεργασίας του να εκπληρώνουν ισοδύναμες υποχρεώσεις με εκείνες που απαιτούνται από το LiveAgent (ως επεξεργαστής δεδομένων) όπως ορίζεται στη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων του LiveAgent (“DPA”), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των απαιτήσεων για:

– επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες οδηγίες του ελεγκτή δεδομένων (δηλ. του Συνδρομητή) (όπως κοινοποιούνται εγγράφως στον σχετικό υπεργολάβο επεξεργασίας από το LiveAgent)·

– σε σχέση με τις δραστηριότητες υπεργολάβων επεξεργασίας, χρησιμοποιήστε μόνο προσωπικό που είναι αξιόπιστο και υπόκειται σε συμβατικά δεσμευτική υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων, στο βαθμό που ισχύει, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων·

– παροχή τακτικής εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων στο προσωπικό στο οποίο παραχωρεί πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα·

– εφαρμογή και διατήρηση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων·

– άμεση ενημέρωση του LiveAgent για οποιαδήποτε πραγματική ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας, και συνεργασία με το LiveAgent προκειμένου να γίνει διαχείριση των αιτημάτων από υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, υποκείμενα δεδομένων ή αρχές προστασίας δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση.

Αυτή η πολιτική δεν παρέχει στους Πελάτες πρόσθετα δικαιώματα ή ένδικα μέσα και δεν πρέπει να εκληφθεί ως δεσμευτική συμφωνία. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ παρέχονται μόνο για την απεικόνιση της διαδικασίας δέσμευσης του LiveAgent για υπεργολάβους επεξεργασίας, καθώς και για την παροχή της πραγματικής λίστας των υπεργολάβων επεξεργασίας τρίτων παρόχων από την ημερομηνία αυτής της πολιτικής (την οποία το LiveAgent μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά την παράδοση και υποστήριξη των Υπηρεσιών του).

Εάν είστε πελάτης του LiveAgent και θέλετε να εγγραφείτε στο DPA μας, στείλτε μας email στο andrej@liveagent.com.

Δομή υπεργολάβων επεξεργασίας

Το LiveAgent κατέχει ή ελέγχει την πρόσβαση στην υποδομή που χρησιμοποιεί το LiveAgent για να φιλοξενήσει δεδομένα υπηρεσίας που υποβάλλονται στις υπηρεσίες, εκτός από αυτά που αναφέρονται παρακάτω. Επί του παρόντος, τα παραγωγικά συστήματα του LiveAgent για τις Υπηρεσίες βρίσκονται σε εγκαταστάσεις συν-τοποθεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Οι λογαριασμοί πελατών δημιουργούνται σε μία από αυτές τις περιοχές με βάση το πού βρίσκεται ο Πελάτης. Τα Δεδομένα Εξυπηρέτησης του Πελάτη στη συνέχεια παραμένουν σε αυτήν την περιοχή εκτός εάν συμφωνηθεί μεταξύ Πελάτη και του LiveAgent, αλλά ενδέχεται να μετατοπιστούν μεταξύ κέντρων δεδομένων εντός μιας περιοχής για να διασφαλιστεί η απόδοση και η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις χώρες και τις νομικές οντότητες που ασχολούνται με την αποθήκευση δεδομένων υπηρεσίας από το LiveAgent.

ΔιακομιστέςLinode, LLC (Τοποθεσία ΕΕ) Οι διακομιστές του LiveAgent φιλοξενούνται στο Επίπεδο III+ ή IV ή PCI DSS, SSAE-16 ή ISO 27001 συμβατό με εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις του κέντρου δεδομένων τροφοδοτούνται με πλεονάζουσα ισχύ, καθεμία με UPS και εφεδρικές γεννήτριες.
ΔιακομιστέςLinode, LLC (Τοποθεσία ΗΒ) Οι διακομιστές του LiveAgent φιλοξενούνται στο Επίπεδο III+ ή IV ή PCI DSS, SSAE-16 ή ISO 27001 συμβατό με εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις του κέντρου δεδομένων τροφοδοτούνται με πλεονάζουσα ισχύ, καθεμία με UPS και εφεδρικές γεννήτριες.
ΔιακομιστέςLinode, LLC (Τοποθεσία ΗΠΑ) Οι διακομιστές του LiveAgent φιλοξενούνται στο Επίπεδο III+ ή IV ή PCI DSS, SSAE-16 ή ISO 27001 συμβατό με εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις του κέντρου δεδομένων τροφοδοτούνται με πλεονάζουσα ισχύ, καθεμία με UPS και εφεδρικές γεννήτριες.
ΔιακομιστέςLinode, LLC (Τοποθεσία Σιγκαπούρης) Οι διακομιστές του LiveAgent φιλοξενούνται στο Επίπεδο III+ ή IV ή PCI DSS, SSAE-16 ή ISO 27001 συμβατό με εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις του κέντρου δεδομένων τροφοδοτούνται με πλεονάζουσα ισχύ, καθεμία με UPS και εφεδρικές γεννήτριες.
ΔιακομιστέςAmazon Web Services, LLC Οι διακομιστές του LiveAgent φιλοξενούνται στο Επίπεδο III+ ή IV ή PCI DSS, SSAE-16 ή ISO 27001 συμβατό με εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις του κέντρου δεδομένων τροφοδοτούνται με πλεονάζουσα ισχύ, καθεμία με UPS και εφεδρικές γεννήτριες.
ΔιακομιστέςWebsupport, s.r.o. (Πελάτες της ΕΕ) Οι διακομιστές του LiveAgent φιλοξενούνται στο Επίπεδο III+ ή IV ή PCI DSS, SSAE-16 ή ISO 27001 συμβατό με εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις του κέντρου δεδομένων τροφοδοτούνται με πλεονάζουσα ισχύ, καθεμία με UPS και εφεδρικές γεννήτριες.

Άλλοι υπεργολάβοι επεξεργασίας

Το LiveAgent χρησιμοποιεί συγκεκριμένους υπεργολάβους επεξεργασίας για συγκεκριμένες υπηρεσίες για την παροχή της Υπηρεσίας του. Προκειμένου να παρέχουν σχετική λειτουργικότητα, αυτοί οι υπεργολάβοι επεξεργασίας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα Υπηρεσίας.

ΥπηρεσίαQuality Unit, LLC Η Quality Unit, LLC είναι μέλος της Quality Unit. Η Quality Unit, LLC λειτουργεί ως υπεργολάβος επεξεργασίας για την παροχή της υπηρεσίας LiveAgent.
ΥπηρεσίαQuality Unit Ukraine Η Quality Unit Ukraine λειτουργεί ως υπεργολάβος για την παροχή της υπηρεσίας LiveAgent.
ΥπηρεσίαTwilio, Inc. Το LiveAgent χρησιμοποιεί την Twillio ως πάροχο VoIP.

Υπεργολάβοι

Για να εξασφαλίσει 24/7 διαθεσιμότητα εξυπηρέτησης πελατών, το LiveAgent συνεργάζεται με υπεργολάβους, οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα Υπηρεσίας. Όλοι οι υπεργολάβοι έχουν συνάψει συμβόλαια και πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας, μία από τις οποίες έχει να κάνει με την πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα μόνο με προηγούμενη συγκατάθεση του Πελάτη.

Σχετικά Άρθρα
Το LiveAgent θα επισημάνει αυτόματα αυτές τις καρτέλες και θα τις ταξινομήσει βάσει προτεραιότητας. Η κατάσταση καρτέλας ονομάζεται επίσης στάδιο καρτέλας.

Κατάσταση καρτέλας

Ο υποστηρικτής επωνυμίας διαδίδει την επωνυμία με κοινωνική επιρροή. Το LiveAgent παρέχει λύσεις διαχείρισης παραπόνων, email και τηλεφωνικών κέντρων. Επίσης, παρέχει υποστήριξη και επισυνάψεις σε άρθρα.

Βελτιώστε τη λειτουργική σας αποτελεσματικότητα ενσωματώνοντας απρόσκοπτα το LCRcom με το LiveAgent. Βελτιώστε τις ροές εργασιών επικοινωνίας με τους πελάτες σας και παρακολουθήστε αβίαστα τις κλήσεις, οδηγώντας σε βελτιωμένη εξυπηρέτηση και αυξημένη λειτουργική παραγωγικότητα.

LCRcom Grupo Aire

Η LCRcom ενσωματώνεται στο Grupo Aire και προσφέρει καινοτόμες λ

Learn with LiveAgent. We share articles about customer service, live chat software, call center setup, self-service support, and more!

Ανάπτυξη

Οι πελάτες είναι ουσιαστικοί για τις πωλήσεις. Η LiveAgent προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις και ενημερώσεις στο σύστημά της.

Το Liveagent ενσωματώνει όλα τα παραπάνω κανάλια υποστήριξης σε μία εφαρμογή. Το Liveagent είναι μία πολυκαναλική υπηρεσία βοήθειας επομένως, ενσωματώνει όλα τα παραπάνω κανάλια.

Κανάλι υποστήριξης

Το LiveAgent παρέχει ολοκληρωμένες λ

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας ΄μας δίνετε την άδειά σας να χρησιμοποιούμε cookies όπως περιγράφεται από πολιτική απορήττου και cookies.

Start Free Trial x